علی رستمی

استادیار دانشکده کشاورزی


نام: علی رستمی
دانشکده: کشاورزی
گروه: منابع طبیعی
مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
اکولوژی جنگل و جنگل شناسی
علوم و تحقیقات تهران
ایران
1385
کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایران
1379
کارشناسی
مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایران
1375

دروس ارائه شده 2 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
تنوع زیستی بوم سازگانهای جنگلی
ساختان شماره 2
218
سه شنبه
14-16
کارشناسی ارشد
روش تحقیق در علوم جنگل
ساختان شماره 2
115
سه شنبه
16-18
کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی 14 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیرکل پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
آبان 1394
تاکنون
مدیرگروه علوم و مهندسی جنگل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
آبان 1394
تاکنون
عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
شهریور 1396
تاکنون
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان
مهر 1396
تاکنون
مدیر سنجش و نظارت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مهر 1383
آبان 1384
مدیرگروه جنگلداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مهر 1380
مهر 1386
عضو کمیته انضباطی
عضو کمیته انضباطی
مهر 1382
شهریور 1386
عضو کمیته انتظامی اساتید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مهر 1385
شهریور 1387
مدیر امور آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
آبان 1384
تیر 1387
عضو شورای آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
خرداد 1381
تیر 1387
عضو شورای پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
تیر 1387
تیر 1389
عضو کمیته منتخب هیأت ممیزه دانشگاه در استان ایلام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مرداد 1389
مرداد 1390
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مهر 1390
شهریور 1392
عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مهر 1390
شهریور 1396

جوایز و افتخارات 1 عنوان

عنوان
سال
پژوهشگر برتر واحد ایلام
1396

مقالات در نشریات 14 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
آنالیز پوشش گیاهی و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی در جنگلهای استان ایلام
علوم کشاورزی
1386
4
11-17
ارتباط جوامع گیاهی با شرایط ادافیک رویشگاه در جنگلهای طبیعی زاگرس میانی (مطالعه موردی: منطقه مانشت استان ایلام)
علوم و فنون منابع طبیعی
1386
2
11-19
تیپولوژی توده های جنگلی و بررسی وضعیت کلی آنها در جنگلهای طبیعی منطقه دالاب استان ایلام
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
1387
44
105-111
بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان در جنگل‌های طبیعی حوزه آبخیز سراب ایوان در استان ایلام
فیزیولوژی محیطی گیاهی
1392
28
48-58
ارتباط بین شدت آلودگی به Loranthus europaeus Jacq. با برخی ویژگی‌های کمی و جذب عناصر غذایی در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: منطقه بانکول در استان ایلام)
بوم شناسی جنگل های ایران
1395
7
1-8
تأثیر آلودگی هاي ناشی از صنایع پتروشیمی کرمانشاه بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw.) و سرو ناز (Cupressus sempervirens L.)
فیزیولوژی محیطی گیاهی
1395
44
66-75
برخی نیازهای رویشگاهی درختچه مورد (Myrtus communis L.) در ذخیره گاه های جنگلی استان ایلام
پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران)
1396
2
492-503
بررسي ساختار تنوع ژنتيکي جمعيتهاي بلوط ايراني (Quercus brantii Lindi.) در زاگرس مياني با استفاده از نشانگرهاي بين ريزماهوارۀ ژنومي
جنگل ایران
1396
4
511-525
مطالعه الگوی پراکنش مکانی گونه‌های شاخص جنگلی در منطقه حفاظت‌شده قلارنگ استان ایلام
پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)
1396
4
990-997
تأثير قرق بر ترسيب کربن و برخي خصوصيات ادافيکي خاک در جنگلهاي تنگ دالاب ايلام
علوم و تکنولوژی محیط زیست
1398
4
13
ارزیابی روش های مختلف تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه های درختی در جنگل کلخانی کوهدشت لرستان - زاگرس
بوم شناسی جنگل های ایران
1399
8
136-145
ترسيب کربن و رابطه آن با برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي در خاک توده طبيعي بلوط و جنگل‌کاری‌های شهرستان ايلام
علوم و تکنولوژی محیط زیست
1399
4
12
Effect of fire severity on physical and biochemical soil properties in Zagros oak (Quercus brantii Lindl.) forests in Iran
Journal of Forestry Research
2017
2
95-104
Association analysis of tolerance to dieback phenomena and trunk form using ISSR markers in Quercus brantii
Cellular and Molecular Biology
2018
2
116-124